Portfolio

Portfolio usluga koje nudimo našim članovima sastoji se od sledećih aktivnosti:

U okviru poslovne aktivnosti JUPLAS zastupa interese članova pred državnim organima,  institucijama i preduzima aktivnosti u njihovu zaštitu.

U okviru razvojne aktivnosti JUPLAS prati tehnološki razvoj u svetu,  sugeriše članovima pravce razvoja i organizuje stručne skupove na temu razvoja tehnologije u svetu

Informacionu aktivnost JUPLAS zasniva na publikovanju biltena i drugih publikacija,  analiza i studija,  preko kojih informiše članove o kretanju proizvodnje,  uvoza i izvoza,  tržišnim kretanjima,  zakonima i propisima.